Akademie en Mentors

Standaard
As deel van ’n grotere gesprek oor studenteleierskap is ek besig om deur ’n lys van huiskomitee-portefeuljes te werk en elkeen te beskryf.
 

Beskrywing

 • Doel van die portefeulje  Om die akademiese welstand van die inwoners te bevorder
 • Moontlike fokusareas  Die aanstelling van betroubare mentors, die interpretasie van vertroulike inligting (bv. inwoners se prestasiepunte), die skep van leef-en-leerruimtes en ’n leerkultuur onder inwoners, die wetenskaplike ontleding van die effektiwiteit van intervensie-metodes, bemarking van spoedlees-, tydsbestuur en ander werksessies, verwysing van studente wat hulp nodig het na akademiese sentra, skakeling met die Eerstejaarsakademie, reël van dosent-ontmoetings en interdissiplinêre praatjies, ontmoeting met mentors, toesig oor en proeflees van vorderingsbriewe aan ouers, opbou van leermiddele-databasis in die koshuis, monitering van die akademiese welstand van die huiskomiteelede
 • Groot | Middelslag | Klein portefeulje  Groot of middelsag, afhangende of die HK-lid self ook die hoofmentor is of nie
 • Begroting vir portefeulje  Die portefeulje kan sonder uitgawes bedryf word, maar dit is wenslik om langtermyn te begroot vir die skep van funksionele leef- en leerruimtes
 • Deurlopende | Eenmalige verantwoordelikheid  Deurlopende betrokkenheid
 • Delegeerbare | Verteenwoordigende pligte  ’n Hoofmentor kan aangewys word deur die inwonende hoof; die HK-lid dien in die Akademiese Belangeraad wat ’n kampuskomitee is met verteenwoordigers vanuit die verskillende fakulteite
 • Hoeveelheid geskatte uur neem die portefeulje in beslag?  12 ure aanvanklik vir die aanstellingsproses van mentors, daarna een uur tot drie ure per week vir e-pos korrespondensie, mentorvergaderings en kwartaallikse vergaderings met die Akademiese Belangeraad, sowel as gereelde gesprekke met die inwonende hoof
 • Besigste tye van die jaar  Tydens die aanstellingsproses van die mentors (die onderhoude) in die derde kwartaal, die reël van die verwelkomingprogram in die vierde kwartaal, die verwelkomingstydperk (wanneer die mentors die eerstejaars in hulle groepe ontmoet) en die eerste semester van die jaar (vir die uutstuur van briewe aan ouers insake die HEMIS-kredietstelsel vir hertoelating tot die universiteit en terugplasing in die koshuis, en die eerstejaarstudente se sosiale aanpassing en akademiese inskakeling)
 • Aard van werk  Denkleier t.o.v. die skep van ’n gesonde leerkultuur in die koshuis, Eksterne skakeling met ABR en ander koshuise se HK-lede vir Akademie, Interne skakeling met die Hoofmentor, mentors en eerstejaars
 • Vaardighede wat jy sal aanleer  Die vermoë om met sensitiwiteit en takt te skakel met studente wat sukkel en met studente wat akademies sterk is, en met akademici en ondersteuningspersoneel; vermoë om krities te reflekteer oor en innoverend te dink t.o.v. die bevordering van ’n gesonde leerkultuur, vermoë om mede-studente te motiveer en as span te lei, vermoë om vanuit die perspektief van ’n ouer/voog dokumentasie te redigeer, waarde van ’n diensingesteldheid en waarde van die wetenskaplike proses in die kritiese evaluering van intervensie-strategieë


Oorsig

Akademie is by baie universiteitskoshuise in die vroeë 2000’s as ’n HK-portefeulje geskep, sonder ’n fyn-uitgewerkte reglement wat voorgeskryf het wát presies in die betrokke portefeulje moet gebeur.

Die skep van die portefeulje het ontwikkel saam met die besef dat koshuise as leerruimtes ingespan behoort te word waar inwoners akademies suksesvol kan wees. Koshuise moet bydra tot die visie en missie van die universiteit en die profiel van die afgestudeerde en dit nie ondermyn nie. Dit is die hele huiskomitee se plig om te sorg dat daar ’n gesonde leerkultuur in die koshuis heers en dat studietye gerespekteer word.

Die idee van die portefeulje is om te sorg dat daar by elke besluitnemingsproses van die HK ’n persoon is wat met die akademiese welstand van die Huis gemoeid is. Verder sou die HK-lid elke kwartaal d.m.v. die inwonende hoof en die relevante steundiensomgewings die inwoners se akademiese rekords kon trek en een-vir-een bestudeer: geweegde gemiddeldes kan jou help om inwoners vroegtydig te identifiseer wat akademies sukkel of erg onderpresteer, of as ’n sekere module probleme veroorsaak dit op fakulteitsvlak bespreek. Soortgelyk kan ’n mens ook optel as iemand besonder goed presteer en dan kan só ’n persoon verder aangemoedig word – en by interne prysuitdelingsfunksies gelukgewens word.

Dit vat tyd om deur al die akademiese rekords te werk, maar dis ’n pro-aktiewe manier  om probleme op te spoor en konstruktief op te los. Die Sentrum vir Studentevoorligting (in Victoriastraat) bied verskeie akademiese ondersteuningsmeganismes en programme aan. Daar is spoedlees- en leertegniekkursusse wat gratis geneem kan word, CV- en onderhoud-werksessies, akademiese skryfhulp, ens. Min studente weet hiervan en die ruimte is dus daar dat die HK ’n effektiewe skakel kan wees.

Die meeste koshuise se gange en oop areas is steriele ruimtes sonder boekrakke en boeke. Daar is nie tradisies wat gesprek aanmoedig oor vakdissiplines heen nie, akademici word nie gereeld na sosiale funksies genooi nie en koshuis-webwerwe bevat nie forums wat gons van die kritiese debat nie. Alle ondersteuning word tans gefokus op die nuweling-eerstejaarstudente wat dalk kan veroorsaak dat hulle nie betyds genoeg selfstandigheid aanleer nie en in hulle tweedejaar begin vasval. Mentors kort ook leiding en motivering en moet voel dat hulle deel vorm van die grotere span.

Evalueringsvrae

 • Fitness of purpose Die Akademie en Mentors portefeulje sluit sterk aan by die “idee” van ’n universiteit – maar dikwels word dit as ongeïntegreerd met ander portefeuljes bestuur en vorm die strewe na akademiese sukses en ondersteuning nie deel van die etos van ’n koshuisomgewing nie.
 • Fitness for purpose Om ’n leerkultuur te vestig, is ’n komplekse aktiwiteit wat moeilik geëvalueer word, met ’n groot vertraging wat ingebou is t.o.v. intervensie en die invloed wat dit moontlik op ’n leerkultuur het. Dit mag nodig wees om sistemies te dink en langtermyn analises oor ’n reeks jare te trek.
 • Value for money Om die fisiese fasiliteite van ’n gebou te verander en ruimtes te skep wat ’n gesonde leerkultuur bevorder, kan groot uitgawes inhou, met moeilik-meetbare dividende wat dit oplewer. Dit mag nodig wees om fondse vanuit ander universiteitsbegrotings te bekom
 • Transformation Dit mag nodig wees om nuweling-studente se “leerkultuur” te meet voordat hulle by die koshuis inkom en dan met ’n “appreciative inquiry”-werkswyse te identifiseer óf, wáár, wanneer en hoe hulle gesindheid tydens hulle verblyf in die koshuis, verander het

One response »

 1. Terug pieng: ’n Vlaag van portefeuljes « mnr.muller

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s