Monthly Archives: Julie 2012

Bewusmaking | Sosiale bewussyn | Aktuele sosiale kwessies

Standaard

As deel van ’n grotere gesprek oor studenteleierskap is ek besig om deur ’n lys van huiskomitee-portefeuljes te werk en elkeen te beskryf.

Beskrywing

 • Doel van portefeulje  Om studente se sosiale bewussyn te bevorder deur hulle bewus te maak van belangrike veldtogte en hopelik aktiewe deelname te bevorder. Enersyds kan veldtogte in die koshuis begin word en uitkring kampus toe en andersyds kan bestaande veldtogte in koshuis- of privaatwyk-verband bevorder word. Die idee is dat studenteleiers daarna streef om ruimtes te skep waar studente sonderoogklappe die wêreld ingaan en bemagtig word om ’n betekenisvolle verskil te maak.
 • Moontlike fokusareas  Die ontwikkeling van ’n kommunikasie-protokol om te verseker dat studente op verantwoordelike wyse bewus gemaak word van aktuele kwessies, maar nie oorweldig word deur gemorspos nie; die identifisering van spesifieke kwessies/temas waarop julle as leef-en-leergemeenskap kan fokus om ’n bydrae te lewer, hetsy dit die ondersteuning is van Meat Free Mondays of deelname aan Bloedskenk-veldtogte; die daarstel van platforms waar aktuele kwessies bespreek word, hetsy onder die bome of by TEDx konferensies; die intekening op nuusblaaie en deelname aan blogbesprekings. Die viering van publieke vakansiedae.
 • Groot | Middelslag | Klein portefeulje  Hierdie is, myns insiens, ’n aspek van elke posisionele leier se werk. In studenteleierskapsposisies het jy gereelde, direkte toegang tot mede-studente wie se denke jy kan beïnvloed – deur dit nie te doen nie, mis jy ’n geleentheid om  studente krities te laat dink en konstruktief te laat deelneem aan sosiale verandering: die skep van ’n beter toekoms. Die fasilitering van hierdie tipe gesprekke mag dalk net die grootste taak van HK-lede wees.
 • Begroting vir portefeulje  Indien die leef-en-leergemeenskap ooreenkom op ’n enkele projek, mag dit dalk vir hulle belangrik wees om selfs groot persentasies van hulle huisgelde soontoe te kanaliseer – en om tyd en moeite in te sit om verdere fondse te werf. Maar hierdie portefeulje kan ook kosteloos bedryf word met tyd wat in gesprekke (en dalk optogte) gaan.
 • Deurlopende | Eenmalige verantwoordelikheid  Deurlopend
 • Delegeerbare | Verteenwoordigende verpligtinge  Afhangende van jou definisie van leierskap, kan die bevordering van sosiale bewussyn eintlik jou enigste plig wees as HK-lid: om die lokus van beheer binne die bereik van studente te plaas. Jou plig is nie delegeerbaar nie, maar jy moet wel die impetus en praktyk van gesprekvoering aan die studente in jou invloedsfeer oordra. Afhangende van die veldtog(te) wat jy ondersteun, mag jy afgevaardigdes stuur om vergaderings namens jou by te woon of jy sal dalk in ’n verteenwoordigende kapasiteit moet optree.
 • Hoeveelheid geskatte uur neem die portefeulje in beslag?  Die tyd hiervoor word tans nie gemeet nie; dit behels gemaklike en ongemaklike gesprekke op gemaklike en ongemaklike tye.
 • Besigste tye van die jaar  Gesprekke oor aktuele kwessies vind maklik laatoggend onder ’n boom plaas of laataand in ’n kamer.
 • Aard van werk  Sosiale aktivisme, die kweek van kritiese ingesteldhede en die loodsing van projekte waarvan die bydrae en impak gemeet kan word.
 • Vaardighede wat jy sal aanleer  Om ’n sosiale bewussyn te ontwikkel vir aktuele sosiale kwessies en die lokus van beheer by jouself te laat setel – en mense as veranderingsagente te inspireer.

Oorsig

Daar is baie kwessies wat belangrik is: vroueregte, aardverhitting, VIGS-bewusmaking, opheffing van armoede, veiligheid, gelykheid, ubuntu. Dit kan moeilik wees om studente, tussendeur hulle akademiese verpligtinge en sosiale tydverdrywe, genoegsaam bewus te maak sodat hulle bereid is om tot aksie oor te gaan – om byvoorbeeld as manskoshuis te besin of dit reg is dat daar geen vroue in bestuursposisies aan die universiteit is nie en dan bereid te wees om ’n optog te reël en standpunt daarteen in te neem.

Dalk is ’n eerste stap om bloot die apatie – die afwesigheid van ’n besef dat individue saam ’n impak kan hê – te bestry. Vind eers ’n kleinerige kwessie wat wel aangespreek kan word en wat inderdaad relevant is. Fasiliteer gesprekke waar studente mekaar kan oortuig dat dit belangrik is om iets aan die kwessie/situasie te doen. En begelei dan die studente  om iets daaraan te doen. En as julle slaag in julle progressiewe gedrag, deel julle suksesstories met ander sodat hulle ook daardeur bemagtig voel.

Met sosiale media is dit betreklik maklik om ’n veldtog van stapel te stuur; dit is moeiliker om binne die bestaande burokrasieë te weet hóé om verandering binne ’n kort tyd te bewerkstellig.

Ook is dit moeilik om studente te help om van simplistiese oplossings te ontsnap en vanaf vereenvoudigde morele oordele na konteksgebonde etiese bevraagtekening te beweeg, waar die kompleksiteit van moontlike oplossings en die sistemiese aard van probleme erken word. En om te midde van al dié grys, nog steeds tussen wit en swart te onderskei.

Evalueringsvrae

 • Fitness of purpose  Waarvan moet jy mense bewus maak? Waarvoor moet julle as organisasie, as gemeenskap opstaan? Watter kwessies sluit nou aan by julle etos en waardes? Binne ’n demokratiese land is dit gepas dat universiteite ’n leerruimte bied vir studente om aktiviste te word, om empatie te hê vir ’n cause, maar dit is nie noodwendig sinvol om protes te lewer bloot ter wille van protes nie.
 • Fitness for purpose  Hoe gerat is jou omgewing om standpunt in te neem, persverklarings uit te reik en groot getalle mense rondom ’n gemeenskaplike saak te mobiliseer? Watter meganismes word onderbenut en hoe kan julle leiers se fokus verskuif vanaf die suiwer operasionele take (soos die reël van ’n huisdans) na sake wat meer relevansie het? Hoe ontgin julle jul netwerke en smee julle strategiese vennootskappe?
 • Value for money  Wie moet julle betrek? Hoe groot moet julle veldtog wees? Is daar effektiewer maniere om ’n boodskap oor te dra of meer gepaste maniere om verandering te bewerkstellig?
 • Transformation  Dra jou veldtogte daarin by om wel mense se persepsies en gedrag te verander? Of plak jy net nog ’n plakkaat op wat inwoners vra om te herwin? Hoe meet jy gedragsverandering? En hoe weet jy of dit waarna jy mense verander beter is as die huidige stand van sake? Dra jou leierskap tot die idee waarvoor Suid-Afrika staan?